Realizacja procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem środków unijnych związana jest z koniecznością spełnienia szeregu wymagań obejmujących proces zakupów, rozliczenia oraz sprawozdawczości. Wymagania te wynikają wprost z licznych regulacji prawnych obowiązujących beneficjentów środków europejskich. Prawidłowo przygotowana dokumentacja projektowa jest gwarancją uzyskania dofinasowanego będącego zwrotem poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach usług naszej kancelarii oferujemy naszym klientom usługę audytu projektów współfinasowanych ze środków unijnych zarówno na etapie ich realizacji jak również po ich zakończeniu. Audyt obejmuje kompleksowe badanie całej dokumentacji projektowej a w szczególności:

1)      sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa,

2)      sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,

3)      sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury zakupów (postpowania przetargowe/ofertowe),

4)      audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,

5)      sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,

6)      sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,

7)      weryfikację sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu),

8)      sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem,

9)      sprawdzenie spełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych.

Ponadto oferujemy naszym klientom audyty wdrożenia zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.

Każdy przeprowadzony przez nas audyt zakończony jest przygotowaniem raportu obejmującego wskazanie ewentualnych nieprawidłowości oraz sposobu ich korygowania oraz przygotowania odpowiednich wyjaśnień dla instytucji, z którą beneficjent ma zawartą umowę o dofinansowanie.

Na życzenie klienta reprezentujemy go przed instytucjami kontrolnymi przedstawiając dokumentację projektową oraz składając odpowiednie wyjaśnienia.

Nasze usługi

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.